Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5657 ДГС Тунджа 02.11.2021 2021-4 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 17,220.14 лв. без ДДС
Предмет: Конкурс за възлагане на лесокултурна дейност в горски територии държавна собственост в териториалният обхват на ТП „ДГС – Тунджа“ - Ямбол в Обект № 2021-4 – попълване на култури. Виж пълна информация
5356 ДГС Тунджа 01.06.2021 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 47,714.14 лв. без ДДС
Предмет: „Mеханизирана почвоподготовка и залесяване на тополови култури в Обект № 2021-3” в териториалния обхват на ТП „ДГС-Тунджа”- гр. Ямбол Виж пълна информация
5341 ДГС Тунджа 29.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 8 куб.м.
яс, тп, цр
2112 Процедури за добив на дървесина 184.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина по чл. 27, ал. 1, т. 5 от НУРВИДГТДОСПДНГП Виж пълна информация
5155 ДГС Тунджа 17.03.2021 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 2,915.14 лв. без ДДС
Предмет: „Отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив – осветление в Обект № 2021-2” в териториалния обхват на ТП „ДГС-Тунджа”- гр. Ямбол Виж пълна информация
5096 ДГС Тунджа 02.03.2021 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 2,575.52 лв. без ДДС
Предмет: „Отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив – осветление в Обект № 2021-2” в териториалния обхват на ТП „ДГС-Тунджа”- гр. Ямбол Виж пълна информация
Процедура № 5096 на ДГС Тунджа от 02.03.2021 е прекратена!
5090 ДГС Тунджа 23.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 82 куб.м. 366 куб.м. 0 куб.м. 539 куб.м. 0 куб.м. 987 куб.м.
ак
2111 Продажба на стояща дървесина на корен 39,480.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 2111 Виж пълна информация
5070 ДГС Тунджа 16.02.2021 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 704,223.60 лв. без ДДС
Предмет: „Mеханизирана почвоподготовка, залесяване, попълване и отглеждане на тополови и горски култури в Обект № 2021-1” в териториалния обхват на ТП „ДГС-Тунджа”- гр. Ямбол Виж пълна информация
4896 ДГС Тунджа 17.12.2020 2102Ц Продажба на стояща дървесина на корен 653,572.00 лв. без ДДС
Предмет: Докуменнтация за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2102Ц – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тунджа”, ТП „ДГС Елхово”, ТП „ДЛС Тополовград” и ТП „ДГС Свиленград” Виж пълна информация
Процедура № 4896 на ДГС Тунджа от 17.12.2020 е прекратена!
4885 ДГС Тунджа 16.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
16 куб.м. 98 куб.м. 82 куб.м. 0 куб.м. 4054 куб.м. 0 куб.м. 4250 куб.м.
цр, бл, пяс, кдб, клб, срлп, члб, мжд, кгбр
2103, 2104, 2105, 2106 Процедури за добив на дървесина 97,750.00 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч в горски насаждения, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина в Обект №2103, 2104, 2105, 2106 Виж пълна информация
4792 ДГС Тунджа 26.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
63 куб.м. 168 куб.м. 13 куб.м. 9 куб.м. 0 куб.м. 1 куб.м. 254 куб.м.
тп
2014 Продажба на стояща дървесина на корен 13,714.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 2014 Виж пълна информация
4701 ДГС Тунджа 19.10.2020 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 28,502.26 лв. без ДДС
Предмет: „Mеханизирана почвоподготовка, залесяване на тополови култури и дейности в горски разсадник в Обект № 2020-2” Виж пълна информация
4586 ДГС Тунджа 02.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 60 куб.м. 270 куб.м. 0 куб.м. 405 куб.м. 0 куб.м. 735 куб.м.
ак
2006 Процедури за добив на дървесина 16,905.00 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч в горски насаждения, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина в Обект №2006 Виж пълна информация
4543 ДГС Тунджа 30.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 374 куб.м. 0 куб.м. 378 куб.м.
пяс, лбд, ббрс
2010 Процедури за добив на дървесина 8,694.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина по чл. 27, ал. 1, т. 3 от НУРВИДГТДОСПДНГП Виж пълна информация
4206 ДГС Тунджа 05.05.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Доставка на поливни системи и техническо оборудване за тях за нуждите на ТП „Държавно горско стопанство – Тунджа“- Ямбол” Виж пълна информация
4127 ДГС Тунджа 13.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1020 куб.м. 0 куб.м. 1025 куб.м.
бл, цр, кгбр, пяс, мжд, кдб
2011 Процедури за добив на дървесина 23,575.00 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч в горски насаждения, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина в обект №2011 Виж пълна информация
Процедура № 4127 на ДГС Тунджа от 13.04.2020 е прекратена!
4101 ДГС Тунджа 03.04.2020 Събиране на оферти с обява 800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Доставка чрез закупуване на почистващи продукти и хигиенни пособия за нуждите на ТП „Държавно горско стопанство – Тунджа“- Ямбол” по обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Доставка на почистващи продукти и хигиенни пособия“; Обособена позиция № 2: „Доставка на почистващи продукти и хигиенни пособия, съгласно Списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“
Виж пълна информация
4079 ДГС Тунджа 03.04.2020 Събиране на оферти с обява 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други необходими бланки по задание на Възложителя за нуждите на ТП „Държавно горско стопанство – Тунджа“- Ямбол” Виж пълна информация
4051 ДГС Тунджа 14.04.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 4,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Предоставяне на услуги, свързани със селското стопанство (в т.ч. изпълнение на агротехнически услуги, оран, сеитба, жътва, балиране, силажиране, поливане и др.)” Виж пълна информация
Процедура № 4051 на ДГС Тунджа от 14.04.2020 е прекратена!
4029 ДГС Тунджа 07.04.2020 Открита процедура 658.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изпълнение на дейности по изграждане на съоръжения за защита на горски територии от пожари – поддръжка на съществуващи минерализовани ивици и почистване на лесокултурни прегради на територията на ТП „ДГС – Тунджа“ Виж пълна информация
4020 ДГС Тунджа 19.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
62.13 куб.м. 0.00 куб.м. 13.80 куб.м. 6.00 куб.м. 0.00 куб.м. 18.89 куб.м. 100.82 куб.м.
тп
2007-2 Процедури за продажба на дървесина 8,049.70 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добита дървесина на склад в Обект № 2007-2 Виж пълна информация
Процедура № 4020 на ДГС Тунджа от 19.03.2020 е прекратена!