slide

Контакти | ДЛС Тунджа

Директор:
инж. Борислав Христов Цвятков
Работно време:
От 08:30 до 17:00 часа
Седалище и адрес на управление:
гр. Ямбол, ул. “ В. Караьозов “11
e-mail:
dgstundzha@uidp-sliven.com
телефон:
046 66 26 70; факс : 046 66 26 75
факс: