ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГТ - II ETAП Списъци на допуснатите и класирани имоти и на недопуснатите имоти на първи етап по Правилата за закупуване на горски територии от ДП по чл.163 от ЗГ Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 година, мярка 8.4. „Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони : Европа инвестира в селските райони”. Административен договор с ДФ „Земеделие” № BG06RDNP001-8.002-0001-C01/02.04.2020 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Започна приемът на документи за закупуване на поземлени имоти в горски територии от ДП по чл. 163 от ЗГ за 2021г. Информация за единични цени за 1 дка на закупени поземлени имоти в горски територии за 2020г. Африканска чума по свинете - телефони за сигнали Прием на заявки за участие в провеждането на електронни процедури за реализация на дървесина.

Обща информация

ТП на ЮИДП-СЛИВЕН - Държавно горско стопанство “Тунджа” - Ямбол е разположено в Югоизточна България, на територията на Област Ямбол- общините: Ямбол; Тунджа и Стралджа
Горскостопанската единица носи името на р. Тунджа, разположено е основно в Тракийската низина и една малка част в Странджа планина.
Държавно горско стопанство “Тунджа”, стопаниства обща площ - 22 472 ха., от тях ДГФ- 16 290 ха; ОГФ-3 912 ха; ЧГФ- 2 214 ха и др. собственост- 56 ха.
През територията на горското стопанство тече една от най-големите реки в нашата страна – р. Тунджа.
Релефът на ДГС”Тунджа”- Ямбол е преобладаващо равнинен и с малки наклони (равнинно- хълмист), в някой части с широко разлати склонове с умерен наклон и заоблени била (хълмисто- предпланински).
Надморската височина е между 100 м. надм. в.- на морското равнище и 515 метра за Бакаджиците.
Обликът на естествената растителност е лонгозен- летен дъб, полски ясен, цер, бял бряст, тополи, върби, клен. В последните години се създават култури от евроамерикански тополи, акация, гледичия, чинар, червен дъб и др. За производството на необходимия посадъчен материал, поделението разполага с Горски разсадник с национално значение - ”Ормана”
Средногодишното ползване на дървесина в ДГФ, предвидено по ЛУП е в размер на: 17 614 м3- лежаща маса.
Защитените природни обекти на територията на поделението са:
 Резерват “ Горна Топчия”-, естествена лонгозна гора, наподобаваща тропическа джунгла с 265 растителни вида и 500- животински, естествено местообитание на колхиски фазан.
 Защитени местности: “Дебелата Кория”- естествена ясенова и брястова гора ; “Иванов гьол” в м. “Ормана” –естествено находище на блатно кокиче; и “ Блестящото лале”- единственото находище на блестящо (Tulipa splendens Delip.)- български ендемит.
 Природна забележителност: “ Мразовец” - в м. “Ормана”- естествено находище на мразовец ( Colchicum diampolis Delip.et Ceschm.) – български ендемит.