Обща информация

ДЛС Тунджа

"Югоизточно Държавно Предприятие" ДП - Сливен
ТП на ЮИДП-СЛИВЕН - Държавно ловно стопанство “Тунджа” - Ямбол е разположено в Югоизточна България, на територията на Област Ямбол- общините: Ямбол; Тунджа и Стралджа
Горскостопанската единица носи името на р. Тунджа, разположено е основно в Тракийската низина и една малка част в Странджа планина.
Държавно ловно стопанство “Тунджа”, стопаниства обща площ - 22 472 ха., от тях ДГФ- 16 290 ха; ОГФ-3 912 ха; ЧГФ- 2 214 ха и др. собственост- 56 ха.
През територията на горското стопанство тече една от най-големите реки в нашата страна – р. Тунджа.
Релефът на ДЛС”Тунджа”- Ямбол е преобладаващо равнинен и с малки наклони (равнинно- хълмист), в някой части с широко разлати склонове с умерен наклон и заоблени била (хълмисто- предпланински).
Надморската височина е между 100 м. надм. в.- на морското равнище и 515 метра за Бакаджиците.
Обликът на естествената растителност е лонгозен - летен дъб, полски ясен, цер, бял бряст, тополи, върби, клен. В последните години се създават култури от евроамерикански тополи, акация, гледичия, чинар, червен дъб и др. За производството на необходимия посадъчен материал, поделението разполага с Горски разсадник с национално значение - ”Ормана”
Средногодишното ползване на дървесина в ДГФ, предвидено по ЛУП е в размер на: 17 614 м3- лежаща маса.
Защитените природни обекти на територията на поделението са:
 Резерват “ Горна Топчия”-, естествена лонгозна гора, наподобаваща тропическа джунгла с 265 растителни вида и 500- животински, естествено местообитание на колхиски фазан.
 Защитени местности: “Дебелата Кория”- естествена ясенова и брястова гора ; “Иванов гьол” в м. “Ормана” –естествено находище на блатно кокиче; и “ Блестящото лале”- единственото находище на блестящо (Tulipa splendens Delip.)- български ендемит.
 Природна забележителност: “ Мразовец” - в м. “Ормана”- естествено находище на мразовец ( Colchicum diampolis Delip.et Ceschm.) – български ендемит.
news-panel-image
  • ДЛС-Тунджа раздаде 800 бр. фиданки за по-малко от 2 часа

    Фиданките бяха раздадени, като част от кампанията на ЮИДП за Седмица на гората

  • Голямото предизвикателство пред новия директор на ДГС-Тунджа

    През последните години в ДГС - Тунджа са залесени 7500 декара нови насаждения.