slide

Процедури до 17.06.2016

Поделение Описание Дата Документи
408 ДЛС Тунджа ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕДИЦИНСКООБСЛУЖВАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТУНДЖА ОТ СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА , СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.25А ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И НАРЕДБА 14.04.2016плащане позиция №1- СТМ Медика12072016.pdf /13.07.2016/
плащане СТМ Тотева-Станилова.pdf /15.08.2016/
плащане стм18052017.pdf /18.05.2017/
388 ДЛС Тунджа „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И БАЛАНС НА ГУМИ И ДЖАНТИ ЗА АВТОМОБИЛИТЕ СОБСТВЕНОСТ НА ТП ДГС ТУНДЖА“ 05.04.2016


ДОГОВОР.rar /11.07.2016/
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОГОВОР.rar /11.07.2016/
ОСВОБОДЕНА ГАРАНЦИЯ.pdf /11.07.2016/
информация сключен договор.rar /11.07.2016/
плащане 1 - Ивеа Фулда12072016.pdf /13.07.2016/
плащане Ивеа Фулда.pdf /15.08.2016/
плащане Ивеа Фулда.pdf /11.11.2016/
гуми-388.pdf /19.12.2016/
ПЛАЩАНЕ ИВЕА ФУЛДА17012017.pdf /18.01.2017/
инфо приключил договор.pdf /24.01.2017/
386 ДЛС Тунджа ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОЩЕНСКИ И КУРИЕРСКИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТУНДЖА-ЯМБОЛ 31.03.2016плащане позиция №1- Български пощи12072016.pdf /13.07.2016/
плащане по договор Български пощи.7z /15.08.2016/
плащане БП.pdf /19.09.2016/
плащане БП30092016.pdf /30.09.2016/
плащане по договор БП.zip /18.10.2016/
плащане БП-11.11.16.zip /11.11.2016/
бп-386.pdf /19.12.2016/
ПЛАЩАНЕ БП17012017.pdf /18.01.2017/
плащане Булпост.pdf /24.01.2017/
плащане БП06022017.pdf /06.02.2017/
плащане 01032017.pdf /01.03.2017/
плащане по договор 01032017.pdf /01.03.2017/
плащане Булпост28032017.pdf /28.03.2017/
ПЛАЩАНЕ бп.pdf /03.04.2017/
плащане БП18052017.pdf /18.05.2017/
385 ДЛС Тунджа ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕДИЦИНСКООБСЛУЖВАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТУНДЖА ОТ СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА , СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.25А ЗА НУЖДИТЕ НА ДГС ТУНДЖА 31.03.2016

384 ДЛС Тунджа ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ГОДИШНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ НА АВТОМОБИЛИТЕ СОБСТВЕНОСТ НА ТП ДГС ТУНЖА 31.03.2016
ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР11072016.pdf /11.07.2016/
гтп-384.pdf /19.12.2016/
ПЛАЩАНЕ НАТАЛИ17012017.pdf /18.01.2017/
плащане Натали28032017.pdf /28.03.2017/
383 ДЛС Тунджа "Доставка чрез закупуване на оборудване за почистване на автомобили“ за нуждите на ДГС Тунджа 29.03.2016
380 ДЛС Тунджа „ДОСТАВКА НА ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА ПОЛИВНИ СИСТЕМИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС ТУНДЖА“ 23.03.2016
информация за приключил договор.zip /28.06.2016/
376 ДЛС Тунджа „Доставка чрез закупуване на контейнерни декоративни фиданки“ за нуждите на ДГС Тунджа 15.03.2016
284 ДЛС Тунджа „Избор на изпълнител за извършване на текущ ремонт и поддръжка на котел и отоплителната инсталация в административната сграда на ТП ДГС Тунджа“ 28.09.2015260 ДЛС Тунджа Договаряне без обявление с посредничеството на борсов посредник с предмет: Доставка на горива за нуждите на ТП ДГС Тунджа 31.08.2015
224 ДЛС Тунджа Избор на изпълнител за извършване на пощенски икуриерски услуги за нуждите на ТП Държавно Горско Стопанство „Тунджа“ –гр.Ямбол 03.08.2015


194 ДЛС Тунджа Избор на изпълнител за извършване на годишни технически прегледи на автомобилите собственост на ТП ДГС „Тунджа“ 02.07.2015
193 ДЛС Тунджа „Избор на изпълнител за почисване на автомобили собственост на ТП ДГС „Тунджа“ 02.07.2015

183 ДЛС Тунджа ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ФОРМУЛЯРИ ПО ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ, ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗДВАНЕ НА ДИВЕЧА И ДРУГИ БЛАНКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЮИДП ДП ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ТУНДЖА“ ГР. ЯМБОЛ 18.06.2015
178 ДЛС Тунджа :„Доставка, чрез закупуване на материали, необходими за осъществяване на дейностите по маркиране и кубиране на стояща и лежаща дървесина,в района на дейност на ТП ДГС Тунджа“ 11.06.2015157 ДЛС Тунджа Информация плащания ДГС Тунджа 22.05.2015
138 ДЛС Тунджа Техническо обслужване на МПС, включващо основен и текущ ремонт и профил. на МПС, доставка на резервни части/оригинални или алтернативни/ по заявка на възложителя за автомобилите собственост на ТП ДГС „Тунджа“ 05.05.2015

плащане - юни Би Ауто12072016.pdf /13.07.2016/
плащане Би Ауто.pdf /15.08.2016/
информация приключил договор МПС.pdf /02.09.2016/
гаранция за изпълнение -БА.pdf /08.09.2016/
123 ДЛС Тунджа Поддръжка на офис техника/компютри,преносими компютри, хардуер и софтуер,принтери,скенери,копирни машини,монитори,телефони и факс апарати,UPS устройства и др.включително и техника в извън гаранционен срок ДГС Тунджа 17.04.2015

плащане - Иформационно обслужване12072016.pdf /13.07.2016/
плащане Информационно.pdf /15.08.2016/
информация приключил договор ОФИС ТЕХНИКА.pdf /02.09.2016/
информация приключил договор ОФИС ТЕХНИКА.pdf /02.09.2016/
гаранция за изпълнение -ИО.pdf /08.09.2016/
98 ДЛС Тунджа Информация по чл.44 ал.10 ДГС ТУНДЖА 30.03.2015
65 ДЛС Тунджа ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛ. МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ЮИДП ДП, ТП ДГС „ТУНДЖА“ ГР. ЯМБОЛ, ПРЕДВИДЕНИ В НАРЕДБА №3/28.02.1987г. ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДВ. И ПЕРИОД. МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ 09.03.2015