Процедури

Процедура № 5070 на ДГС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тунджа
Първа дата 16.02.2021
Втора дата
Начална цена 704,223.60 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет „Mеханизирана почвоподготовка, залесяване, попълване и отглеждане на тополови и горски култури в Обект № 2021-1” в териториалния обхват на ТП „ДГС-Тунджа”- гр. Ямбол

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.