Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1955 ДГС Тунджа 17.04.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 430.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изпълнение на механизирани противопожарни мероприятия, включващи лесокултурни прегради и минерализовани ивици Виж пълна информация
1948 ДГС Тунджа 16.03.2018 21.03.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на техническо оборудване за поливни системи за нуждите на ТП ДГС Тунджа Виж пълна информация
1947 ДГС Тунджа 06.03.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1726 куб.м. 65 куб.м. 0 куб.м. 1791 куб.м.
чб,ак
1805 Процедури за добив на дървесина 50,148.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина по чл.27, ал.1, т.3 от НУРВИДГТДОСПДНГП. Виж пълна информация
1943 ДГС Тунджа 21.03.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадни води от В и К оператор за срок от 48 месеца Виж пълна информация
1942 ДГС Тунджа 27.03.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 9,612.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предоставяна на услуги свързани със селското стопанство/в това число изпълнение на агротехнически услуги, оран, сеитба, жътва, балиране, силажиране, поливане и др./ за нуждите на ТП ДГС Тунджа Виж пълна информация
Процедура № 1942 на ДГС Тунджа от 27.03.2018 е прекратена!
1940 ДГС Тунджа 11.04.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,100.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на семена от слънчоглед за нуждите на ТП ДГС Тунджа Виж пълна информация
1906 ДГС Тунджа 03.04.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 26,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване на МПС, включващо основен и текущ ремонт и профилактика на МПС, доставка на резервни части (оригинални или алтернативни) по заявка на Възложителя за автомобилите собственост на ТП ДГС „Тунджа“ Виж пълна информация
Процедура № 1906 на ДГС Тунджа от 03.04.2018 е прекратена!
1884 ДГС Тунджа 06.03.2018 2018-1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 481,125.70 лв. без ДДС
Предмет: Залесяване, попълване и отглеждане на горски култури в Обект № 2018-1 Виж пълна информация
1842 ДГС Тунджа 15.02.2018 1814-1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 3,188.78 лв. без ДДС
Предмет: ЛКД- ПОДПОМАГАНЕ ЕСТЕСТВЕНОТО ВЪЗОБНОВЯВАНЕ
Операция- Отстраняване на подлеса - за обект 1814-1
Виж пълна информация
1841 ДГС Тунджа 15.02.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1082 куб.м. 338 куб.м. 0 куб.м. 669 куб.м. 440 куб.м. 90 куб.м. 2619 куб.м.
чб;бл,кдб,цр,кгбр,дрш И тп
1814;1812;1804 Продажба на стояща дървесина на корен 127,925.05 лв. без ДДС
Предмет: ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В ОБЕКТИ 1814;1812;1804 КЛФ-2018 НА ТП „ДГС-ТУНДЖА"- ЯМБОЛ Виж пълна информация
1608 ДГС Тунджа 04.12.2017 2017-8 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 47,624.09 лв. без ДДС
Предмет: ЗАЛЕСЯВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГК НА ТП"ДГС-ТУНДЖА"- ЯМБОЛ; ОБЕКТ 2017-8 Виж пълна информация
1605 ДГС Тунджа 05.12.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 229 куб.м. 1710 куб.м. 0 куб.м. 1969 куб.м.
цр,кдб,бл,мжд,кгбр,пяс,др.изд
1807,1808,1809 Процедури за добив на дървесина 39,675.00 лв. без ДДС
Предмет: ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА В ОБЕКТИ 1807, 1808 И 1809/ЛФ 2018 г. НА ТП"ДГС-ТУНДЖА"- ЯМБОЛ Виж пълна информация
1604 ДГС Тунджа 05.12.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1372 куб.м. 449 куб.м. 95 куб.м. 850 куб.м. 795 куб.м. 85 куб.м. 3646 куб.м.
тп,ак и глд
1802 и 1811 Продажба на стояща дървесина на корен 162,008.50 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от обект 1802 И 1811/ЛФ 2018г. на територията на ТП «ДГС –Тунджа» гр. Ямбол Виж пълна информация
1603 ДГС Тунджа 05.12.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
697 куб.м. 552 куб.м. 0 куб.м. 177 куб.м. 0 куб.м. 77 куб.м. 1503 куб.м.
тп
1801 Продажба на стояща дървесина на корен 71,490.50 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от обект 1801/ЛФ 2018г. отд. 108 „к“, 108 „л“ на територията на ТП «ДГС –Тунджа» гр. Ямбол Виж пълна информация
1598 ДГС Тунджа 03.01.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 13,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ОБЕКТИ СОБСТВЕНОСТ НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ТУНДЖА“ Виж пълна информация
1583 ДГС Тунджа 07.12.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, ups устройства, мрежово оборудване, модеми, рутери и други включително и техника в извънгаранционен срок), включително доставка на резервни части, материали, консумативи и софтуер за нуждите на ТП ДГС „Тунджа“. Виж пълна информация
1580 ДГС Тунджа 30.11.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
697 куб.м. 552 куб.м. 0 куб.м. 177 куб.м. 0 куб.м. 77 куб.м. 1503 куб.м.
тп
1801 Продажба на стояща дървесина на корен 70,959.50 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от обект 1801/ЛФ 2018г. отд. 108 „к“, 108 „л“ на територията на ТП «ДГС –Тунджа» гр. Ямбол Виж пълна информация
Процедура № 1580 на ДГС Тунджа от 30.11.2017 е прекратена!
1509 ДГС Тунджа 05.12.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 13,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МПС, ВКЛЮЧВАЩО ОСНОВЕН И ТЕКУЩ РЕМОНТ И ПРОФИЛАКТИКА НА МПС, ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ/ОРИГИНАЛНИ ИЛИ АЛТЕРНАТИВНИ/ ПО ЗАЯВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА АВТОМОБИЛИТЕ СОБСТВЕНОСТ НА ТП "ДГС- ТУНДЖА" ЯМБОЛ Виж пълна информация
Процедура № 1509 на ДГС Тунджа от 05.12.2017 е прекратена!
1505 ДГС Тунджа 30.10.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3109 куб.м. 147 куб.м. 0 куб.м. 3256 куб.м.
чб, мжд, ак
1719,1720 И 1721 Процедури за добив на дървесина 72,780.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина по чл.27, ал.1, т.3 от НУРВИДГТДОСПДНГП. Виж пълна информация
1504 ДГС Тунджа 30.10.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3109 куб.м. 147 куб.м. 0 куб.м. 3256 куб.м.
чб, мжд, ак
1719,1720 И 1721 Процедури за добив на дървесина 73,239.00 лв. без ДДС
Предмет: СЕЧ И ИЗВОЗ НА ИНВЕНТАРИЗИРАНИ КОЛИЧЕСТВА ИГЛОЛИСТНА ДЪРВЕСИНА Виж пълна информация
Процедура № 1504 на ДГС Тунджа от 30.10.2017 е прекратена!