Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2809 ДГС Тунджа 21.02.2019 1910 Продажба на стояща дървесина на корен 27,571.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 1910, горска територия, държавна собственост, стопанисвана от ТП „ДГС - Тунджа”- Ямбол на „ЮИДП” ДП, гр. Сливен. Виж пълна информация
2738 ДГС Тунджа 29.01.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
586 куб.м. 480 куб.м. 0 куб.м. 170 куб.м. 0 куб.м. 35 куб.м. 1271 куб.м.
тп
1909 Продажба на стояща дървесина на корен 92,314.00 лв. без ДДС
Предмет: За продажба на прогнозни количества, стояща дървесина на корен от обект 1909/ЛФ 2019г. подотдел: 108 „в“ на основание чл.115 от ЗГ и чл.38,ал.5 от Наредбата Виж пълна информация
2726 ДГС Тунджа 31.01.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 11184 куб.м.
бб, чб, дб
1902Ц Продажба на стояща дървесина на корен 426,491.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на стояща дървесина на корен по асортименти от обект 1902Ц- горска територия – държавна собственост, стопанисван от „Югоизточно държавно предприятие” ДП, съгласно Приложение № 1 - неразделна част от настоящата документация. Виж пълна информация
2621 ДГС Тунджа 18.12.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
29 куб.м. 73 куб.м. 19 куб.м. 955 куб.м. 662 куб.м. 0 куб.м. 1738 куб.м.
чб, цр, бл,пбрс,мжд,кгбр,пкл
1905, 1907 и 1908 Процедури за добив на дървесина 39,611.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в Обекти №№ 1905, 1907 и 1908 от КЛФ-2019 в териториалният обхват на ТП “ДГС - Тунджа" гр. Ямбол Виж пълна информация
2597 ДГС Тунджа 13.12.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 45 куб.м. 210 куб.м. 429 куб.м. 1051 куб.м. 0 куб.м. 1735 куб.м.
ак,бл,кдб,цр,кгбр,срлп,мжд
1903 r 1904 Продажба на стояща дървесина на корен 78,090.00 лв. без ДДС
Предмет: ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В ОБЕКТИ 1903;1904 КЛФ-2019 НА ТП „ДГС-ТУНДЖА"- ЯМБОЛ Виж пълна информация
2589 ДГС Тунджа 11.12.2018 2018-4 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 52,043.72 лв. без ДДС
Предмет: “Залесяване на горски култури”, ОБЕКТ 2018-4; На територията на ТП„ДГС-ТУНДЖА“ Виж пълна информация
2477 ДГС Тунджа 08.11.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,375.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предоставяне на услуги свързани със селското стопанство /в това число изпълнение на агротехнически услуги дискуване, сеитба, пръскане, и др./, за отглеждане на пшеница върху обща площ от 125 дка, за нуждите на ТП ДГС Тунджа Виж пълна информация
2462 ДГС Тунджа 13.11.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,350.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на пшеница и фуражна царевица за подхранване на дивеча“ Виж пълна информация
Процедура № 2462 на ДГС Тунджа от 13.11.2018 е прекратена!
2444 ДГС Тунджа 25.10.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 20,069.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Предоставяне на услуги свързани със селското стопанство /в това т.ч изпълнение на агротехнически услуги оран, сейтба, жътва, балиране, силажиране, поливане и др./, за отглеждане на пшеница върху обща площ от 427 дка, за нуждите на ТП ДГС „Тунджа“
Виж пълна информация
Процедура № 2444 на ДГС Тунджа от 25.10.2018 е прекратена!
2429 ДГС Тунджа 02.10.2018 08.10.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Текущ ремонт и поддръжка на котел и отоплителната инсталация в административната сграда на ТП ДГС „Тунджа“ Виж пълна информация
2377 ДГС Тунджа 07.09.2018 18.09.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,476.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2018г на работниците и служителите, предвидени в Наредба № 3/28.02.1987г. за задължителните предварителните и периодичните медицински прегледи на работниците“ Виж пълна информация
2336 ДГС Тунджа 04.09.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез закупуване на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС Тунджа Виж пълна информация
Процедура № 2336 на ДГС Тунджа от 04.09.2018 е прекратена!
2294 ДГС Тунджа 04.09.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за автомобилите собственост на ТП ДГС Тунджа Виж пълна информация
Процедура № 2294 на ДГС Тунджа от 04.09.2018 е прекратена!
2203 ДГС Тунджа 02.07.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 240 куб.м. 0 куб.м. 240 куб.м.
лдб;ббрс;кл
1817 Процедури за добив на дървесина 5,040.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в Обект №1817 от КЛФ-2018 в териториалният обхват на ТП “ДГС - Тунджа" гр. Ямбол Виж пълна информация
2189 ДГС Тунджа 26.06.2018 2018-3 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 232,997.31 лв. без ДДС
Предмет: “Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на горски култури”, ОБЕКТ 2018-3; На територията на ТП„ДГС-ТУНДЖА“ Виж пълна информация
2122 ДГС Тунджа 31.05.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 35 куб.м. 363 куб.м. 0 куб.м. 403 куб.м.
цр, бл,кдб,мжд,кгбр
1806 Процедури за добив на дървесина 8,451.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в Обект № 1806 от КЛФ-2018 в териториалният обхват на ТП “ДГС - Тунджа" гр. Ямбол Виж пълна информация
1999 ДГС Тунджа 11.04.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
17 куб.м. 10 куб.м. 10 куб.м. 1102 куб.м. 1714 куб.м. 0 куб.м. 2853 куб.м.
чб, ак, глд, яс, цр, бл, бб
1810, 1813 и 1816 Процедури за добив на дървесина 59,809.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в Обекти №№ 1810, 1813 и 1816 от КЛФ-2018 в териториалният обхват на ТП “ДГС - Тунджа" гр. Ямбол Виж пълна информация
1993 ДГС Тунджа 11.04.2018 2018-2 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 2,392.00 лв. без ДДС
Предмет: ЛКД- ПОДПОМАГАНЕ ЕСТЕСТВЕНОТО ВЪЗОБНОВЯВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА МЛАДИ НАСАЖДЕНИЯ В ОБЕКТ № 2018-2 Виж пълна информация
1964 ДГС Тунджа 22.03.2018 28.03.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработване и доставка на формуляри по Закона за Горите, закона за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на ТП ДГС Тунджа Виж пълна информация
1963 ДГС Тунджа 22.03.2018 28.03.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 11,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и други за нуждите на ТП ДГС Тунджа Виж пълна информация
Процедура № 1963 на ДГС Тунджа от 22.03.2018 е прекратена!