Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2996 ДГС Тунджа 24.04.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
6 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 16 куб.м. 929 куб.м. 0 куб.м. 951 куб.м.
цр,лдб бл,пяс,мжд,кгбр,пкл
1912 и 1913 Процедури за добив на дървесина 21,855.00 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в Обекти №№1912;1913 от КЛФ-2019 в териториалният обхват на ТП “ДГС - Тунджа" гр. Ямбол Виж пълна информация
2994 ДГС Тунджа 15.04.2019 19.04.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 4,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почвата торове и други за нуждите на ТП ДГС Тунджа“ Виж пълна информация
Процедура № 2994 на ДГС Тунджа от 15.04.2019 е прекратена!
2993 ДГС Тунджа 13.05.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 426.70 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изпълнение на механизирани противопожарни мероприятия, включващи лесокултурни прегради и минерализовани ивици“ Виж пълна информация
Процедура № 2993 на ДГС Тунджа от 13.05.2019 е прекратена!
2992 ДГС Тунджа 13.05.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, ups устройства, мрежово оборудване, модеми, рутери и др. вкл. и техника в извънгаранционен срок), включително доставка на резервни части, материали, консумативи и софтуер за нуждите на ТП ДГС Тунджа“ Виж пълна информация
Процедура № 2992 на ДГС Тунджа от 13.05.2019 е прекратена!
2950 ДГС Тунджа 12.04.2019 1906-2 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 2,999.56 лв. без ДДС
Предмет: ЛКД- ПОДПОМАГАНЕ ЕСТЕСТВЕНОТО ВЪЗОБНОВЯВАНЕ В ОБЕКТ 1906-2 Виж пълна информация
2949 ДГС Тунджа 12.04.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
14 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 104 куб.м. 546 куб.м. 0 куб.м. 664 куб.м.
бл;цр;кгбр;кдб;пкл; мжд;срлп;ак
1906 Продажба на стояща дървесина на корен 20,180.00 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 1906, горска територия, държавна собственост, стопанисвана от ТП „ДГС - Тунджа”- Ямбол на „ЮИДП” ДП, гр. Сливен Виж пълна информация
2881 ДГС Тунджа 14.03.2019 2019-2 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 737,101.40 лв. без ДДС
Предмет: „Почвоподготовка, залесяване, попълване и отглеждане на горски култури” в Обект 2019-2 Виж пълна информация
2865 ДГС Тунджа 12.03.2019 1905-2 И 1910-2 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 4,400.44 лв. без ДДС
Предмет: ЛКД- ПОДПОМАГАНЕ ЕСТЕСТВЕНОТО ВЪЗОБНОВЯВАНЕ В ОБЕКТИ 1905-2 и 1910-10 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП„ДГС-ТУНДЖА“- ЯМБОЛ Виж пълна информация
2841 ДГС Тунджа 01.03.2019 2019-2 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 4,400.00 лв. без ДДС
Предмет: ПОДПОМАГАНЕ ЕСТЕСТВЕНОТО ВЪЗОБНОВЯВАНЕ ОБЕКТ 2019-2 Виж пълна информация
Процедура № 2841 на ДГС Тунджа от 01.03.2019 е прекратена!
2812 ДГС Тунджа 21.02.2019 2019-1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 121,683.75 лв. без ДДС
Предмет: Залесяване, попълване, отглеждане и кастрене на горски култури в обект 2019-1 на територията на ТП„ДГС-Тунджа“- Ямбол Виж пълна информация
2809 ДГС Тунджа 21.02.2019 1910 Продажба на стояща дървесина на корен 27,571.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 1910, горска територия, държавна собственост, стопанисвана от ТП „ДГС - Тунджа”- Ямбол на „ЮИДП” ДП, гр. Сливен. Виж пълна информация
2738 ДГС Тунджа 29.01.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
586 куб.м. 480 куб.м. 0 куб.м. 170 куб.м. 0 куб.м. 35 куб.м. 1271 куб.м.
тп
1909 Продажба на стояща дървесина на корен 92,314.00 лв. без ДДС
Предмет: За продажба на прогнозни количества, стояща дървесина на корен от обект 1909/ЛФ 2019г. подотдел: 108 „в“ на основание чл.115 от ЗГ и чл.38,ал.5 от Наредбата Виж пълна информация
2726 ДГС Тунджа 31.01.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 11184 куб.м.
бб, чб, дб
1902Ц Продажба на стояща дървесина на корен 426,491.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на стояща дървесина на корен по асортименти от обект 1902Ц- горска територия – държавна собственост, стопанисван от „Югоизточно държавно предприятие” ДП, съгласно Приложение № 1 - неразделна част от настоящата документация. Виж пълна информация
2621 ДГС Тунджа 18.12.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
29 куб.м. 73 куб.м. 19 куб.м. 955 куб.м. 662 куб.м. 0 куб.м. 1738 куб.м.
чб, цр, бл,пбрс,мжд,кгбр,пкл
1905, 1907 и 1908 Процедури за добив на дървесина 39,611.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в Обекти №№ 1905, 1907 и 1908 от КЛФ-2019 в териториалният обхват на ТП “ДГС - Тунджа" гр. Ямбол Виж пълна информация
2597 ДГС Тунджа 13.12.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 45 куб.м. 210 куб.м. 429 куб.м. 1051 куб.м. 0 куб.м. 1735 куб.м.
ак,бл,кдб,цр,кгбр,срлп,мжд
1903 r 1904 Продажба на стояща дървесина на корен 78,090.00 лв. без ДДС
Предмет: ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В ОБЕКТИ 1903;1904 КЛФ-2019 НА ТП „ДГС-ТУНДЖА"- ЯМБОЛ Виж пълна информация
2589 ДГС Тунджа 11.12.2018 2018-4 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 52,043.72 лв. без ДДС
Предмет: “Залесяване на горски култури”, ОБЕКТ 2018-4; На територията на ТП„ДГС-ТУНДЖА“ Виж пълна информация
2477 ДГС Тунджа 08.11.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,375.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предоставяне на услуги свързани със селското стопанство /в това число изпълнение на агротехнически услуги дискуване, сеитба, пръскане, и др./, за отглеждане на пшеница върху обща площ от 125 дка, за нуждите на ТП ДГС Тунджа Виж пълна информация
2462 ДГС Тунджа 13.11.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,350.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на пшеница и фуражна царевица за подхранване на дивеча“ Виж пълна информация
Процедура № 2462 на ДГС Тунджа от 13.11.2018 е прекратена!
2444 ДГС Тунджа 25.10.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 20,069.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Предоставяне на услуги свързани със селското стопанство /в това т.ч изпълнение на агротехнически услуги оран, сейтба, жътва, балиране, силажиране, поливане и др./, за отглеждане на пшеница върху обща площ от 427 дка, за нуждите на ТП ДГС „Тунджа“
Виж пълна информация
Процедура № 2444 на ДГС Тунджа от 25.10.2018 е прекратена!
2429 ДГС Тунджа 02.10.2018 08.10.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Текущ ремонт и поддръжка на котел и отоплителната инсталация в административната сграда на ТП ДГС „Тунджа“ Виж пълна информация