Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4586 ДГС Тунджа 02.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 60 куб.м. 270 куб.м. 0 куб.м. 405 куб.м. 0 куб.м. 735 куб.м.
ак
2006 Процедури за добив на дървесина 16,905.00 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч в горски насаждения, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина в Обект №2006 Виж пълна информация
4543 ДГС Тунджа 30.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 374 куб.м. 0 куб.м. 378 куб.м.
пяс, лбд, ббрс
2010 Процедури за добив на дървесина 8,694.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина по чл. 27, ал. 1, т. 3 от НУРВИДГТДОСПДНГП Виж пълна информация
4206 ДГС Тунджа 05.05.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Доставка на поливни системи и техническо оборудване за тях за нуждите на ТП „Държавно горско стопанство – Тунджа“- Ямбол” Виж пълна информация
4127 ДГС Тунджа 13.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1020 куб.м. 0 куб.м. 1025 куб.м.
бл, цр, кгбр, пяс, мжд, кдб
2011 Процедури за добив на дървесина 23,575.00 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч в горски насаждения, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина в обект №2011 Виж пълна информация
Процедура № 4127 на ДГС Тунджа от 13.04.2020 е прекратена!
4101 ДГС Тунджа 03.04.2020 Събиране на оферти с обява 800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Доставка чрез закупуване на почистващи продукти и хигиенни пособия за нуждите на ТП „Държавно горско стопанство – Тунджа“- Ямбол” по обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Доставка на почистващи продукти и хигиенни пособия“; Обособена позиция № 2: „Доставка на почистващи продукти и хигиенни пособия, съгласно Списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“
Виж пълна информация
4079 ДГС Тунджа 03.04.2020 Събиране на оферти с обява 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други необходими бланки по задание на Възложителя за нуждите на ТП „Държавно горско стопанство – Тунджа“- Ямбол” Виж пълна информация
4051 ДГС Тунджа 14.04.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 4,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Предоставяне на услуги, свързани със селското стопанство (в т.ч. изпълнение на агротехнически услуги, оран, сеитба, жътва, балиране, силажиране, поливане и др.)” Виж пълна информация
Процедура № 4051 на ДГС Тунджа от 14.04.2020 е прекратена!
4029 ДГС Тунджа 07.04.2020 Открита процедура 658.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изпълнение на дейности по изграждане на съоръжения за защита на горски територии от пожари – поддръжка на съществуващи минерализовани ивици и почистване на лесокултурни прегради на територията на ТП „ДГС – Тунджа“ Виж пълна информация
4020 ДГС Тунджа 19.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
62.13 куб.м. 0.00 куб.м. 13.80 куб.м. 6.00 куб.м. 0.00 куб.м. 18.89 куб.м. 100.82 куб.м.
тп
2007-2 Процедури за продажба на дървесина 8,049.70 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добита дървесина на склад в Обект № 2007-2 Виж пълна информация
Процедура № 4020 на ДГС Тунджа от 19.03.2020 е прекратена!
3998 ДГС Тунджа 06.03.2020 Пазарни консултации Профил на купувача
Предмет: Предоставяне на услуги, свързани със селското стопанство (в т.ч. изпълнение на агротехнически услуги, оран, сеитба, жътва, балиране, силажиране, поливане и др.) Виж пълна информация
3966 ДГС Тунджа 27.02.2020 Пазарни консултации Профил на купувача
Предмет: Изпълнение на дейности по изграждане на съоръжения за защита на горски територии от пожари – поддръжка на съществуващи минерализовани ивици и почистване на лесокултурни прегради на територията на ТП „ДГС – Тунджа“ Виж пълна информация
3878 ДГС Тунджа 13.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 36 куб.м. 292 куб.м. 0 куб.м. 328 куб.м.
здб, мжд, кгбр, срлп, цр, бл, кдб
2008 Продажба на стояща дървесина на корен 17,056.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен и възлагане изпълнението на дейността – добив на дървесина от Обект № 2008 Виж пълна информация
3856 ДГС Тунджа 06.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
35 куб.м. 440 куб.м. 275 куб.м. 25 куб.м. 310 куб.м. 0 куб.м. 1085 куб.м.
чб, бл, цр, чдб, срлп, ак
2009 Продажба на стояща дървесина на корен 44,575.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 2009 Виж пълна информация
3849 ДГС Тунджа 03.02.2020 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 609,207.89 лв. без ДДС
Предмет: „Mеханизирана почвоподготовка, залесяване, попълване и отглеждане на тополови и горски култури в Обект № 2020-1” в териториалния обхват на ТП „ДГС-Тунджа”- гр. Ямбол Виж пълна информация
3599 ДГС Тунджа 03.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
314 куб.м. 948 куб.м. 97 куб.м. 315 куб.м. 1141 куб.м. 0 куб.м. 2815 куб.м.
бл, цр, пяс, кгбр, ак, лдб, кл, гбр, ббрс, пбрс, чб, тп
2003, 2004, 2005, 2007 Процедури за добив на дървесина 63,738.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Тунджа Виж пълна информация
3535 ДГС Тунджа 16.12.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 9,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти собственост на ТП Държавно Горско Стопанство „Тунджа“ Виж пълна информация
3534 ДГС Тунджа 16.12.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 20,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване на МПС, включващо основен и текущ ремонт и профилактика на МПС, доставка на резервни части (оригинални или алтернативни) по заявка на Възложителя за автомобилите собственост на ТП ДГС „Тунджа“ Виж пълна информация
3493 ДГС Тунджа 05.11.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,125.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Предоставяне на услуги свързани със селското стопанство /в това т.ч изпълнение на агротехнически услуги дискуване, сеитба, и др./, за нуждите на ТП ДГС „Тунджа“ Виж пълна информация
3488 ДГС Тунджа 18.11.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 4,998.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА ПШЕНИЦА И ФУРАЖНА ЦАРЕВИЦА ЗА ПОДХРАНВАНЕ НА ДИВЕЧА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС ТУНДЖА“ Виж пълна информация
3474 ДГС Тунджа 22.10.2019 2019-3 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 19,597.29 лв. без ДДС
Предмет: Конкурс за възлагане на ЛКД, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на ТП “ДГС - Тунджа" гр. Ямбол в Обект № 2019-3 – „Mеханизирана почвоподготовка, залесяване на тополови култури и дейности в горски разсадник“ Виж пълна информация