Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6239 ДГС Тунджа 12.08.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
-
2211-П Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 2,544.71 лв. без ДДС
Предмет: „Подпомагане на естествено възобновяване в Обект 2211-П '' Виж пълна информация
6221 ДГС Тунджа 27.07.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
228 куб.м. 104 куб.м. 30 куб.м. 130 куб.м. 27 куб.м. 0 куб.м. 519 куб.м.
тп
2217 Процедури за добив на дървесина 14,158.00 лв. без ДДС
Предмет: ,,Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалният обхват на ТП ,,ДГС - Тунджа” за Обект № 2217'' Виж пълна информация
6104 ДГС Тунджа 19.04.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
249 куб.м. 107 куб.м. 130 куб.м. 201 куб.м. 390 куб.м. 0 куб.м. 1077 куб.м.
чб, бл, цр, срлп, чдб, кдб, мжд, кгбр, тп
2206, 2217 Процедури за добив на дървесина
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост на основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ, чл. 2, т. 2 във връзка с правното предписание на чл. 12, ал. 1, т. 1 от „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., последно изменeна и допълнена с ДВ, бр.26 от 29.03.2019 год.) на територията на ТП ,, ДГС - Тунджа ” в обекти №2206, 2217

Виж пълна информация
6093 ДГС Тунджа 02.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 229 куб.м. 0 куб.м. 229 куб.м.
пяс
2114 Договаряне
Предмет: Виж пълна информация
6022 ДГС Тунджа 15.03.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
152 куб.м. 421 куб.м. 411 куб.м. 1082 куб.м. 2418 куб.м. 0 куб.м. 4436 куб.м.
чб, бл, цр, срлп, чдб, кдб, мжд, кгб
2206, 2211, 2212, 2213, 2214,2215, 2216 Процедури за добив на дървесина 116,480.00 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч в горски насаждения, разкройване по сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по условно обосоени обекти. Виж пълна информация
5996 ДГС Тунджа 08.03.2022 2022-2 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 459,885.55 лв. без ДДС
Предмет: Механизирана почвоподготовка, залесяване, попълване и отглеждане на тополови и горски култури, ръчно садене и временно съхраняване на фиданки, отглеждане на култури (вкл. изсичане на издънки с моторен храсторез), механизирано отглеждане (дискуване на междуредията двупосочно втори път) в обект № 2022-2 в териториалния обхват на ТП ,,ДГС-Тунджа'' Виж пълна информация
5980 ДГС Тунджа 01.03.2022 1/2022 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 21.00 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
5922 ДГС Тунджа 01.02.2022 2022-1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 137,619.47 лв. без ДДС
Предмет: „Mеханизирана почвоподготовка, залесяване, попълване и отглеждане на тополови и горски култури, ръчно садене и временно съхраняване на фиданки, отглеждане на култури (вкл. варосоване, приготвяне на р-ра, кастрене), механизирано отглеждане (дискуване на междуредията двупосочно) в Обект 2022-1‘‘ Виж пълна информация
5783 ДГС Тунджа 08.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
112 куб.м. 1548 куб.м. 968 куб.м. 835 куб.м. 1160 куб.м. 0 куб.м. 4622 куб.м.
ак, глд, чб, чдб
2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2207 Процедури за добив на дървесина 125,848.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура ,,открит конкурс'' за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалният обхват на ТП ,,ДГС-Тунджа'' за обект 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2207 Виж пълна информация
5657 ДГС Тунджа 02.11.2021 2021-4 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 17,220.14 лв. без ДДС
Предмет: Конкурс за възлагане на лесокултурна дейност в горски територии държавна собственост в териториалният обхват на ТП „ДГС – Тунджа“ - Ямбол в Обект № 2021-4 – попълване на култури. Виж пълна информация
5356 ДГС Тунджа 01.06.2021 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 47,714.14 лв. без ДДС
Предмет: „Mеханизирана почвоподготовка и залесяване на тополови култури в Обект № 2021-3” в териториалния обхват на ТП „ДГС-Тунджа”- гр. Ямбол Виж пълна информация
5341 ДГС Тунджа 29.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 8 куб.м.
яс, тп, цр
2112 Процедури за добив на дървесина 184.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина по чл. 27, ал. 1, т. 5 от НУРВИДГТДОСПДНГП Виж пълна информация
5155 ДГС Тунджа 17.03.2021 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 2,915.14 лв. без ДДС
Предмет: „Отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив – осветление в Обект № 2021-2” в териториалния обхват на ТП „ДГС-Тунджа”- гр. Ямбол Виж пълна информация
5096 ДГС Тунджа 02.03.2021 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 2,575.52 лв. без ДДС
Предмет: „Отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив – осветление в Обект № 2021-2” в териториалния обхват на ТП „ДГС-Тунджа”- гр. Ямбол Виж пълна информация
Процедура № 5096 на ДГС Тунджа от 02.03.2021 е прекратена!
5090 ДГС Тунджа 23.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 82 куб.м. 366 куб.м. 0 куб.м. 539 куб.м. 0 куб.м. 987 куб.м.
ак
2111 Продажба на стояща дървесина на корен 39,480.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 2111 Виж пълна информация
5070 ДГС Тунджа 16.02.2021 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 704,223.60 лв. без ДДС
Предмет: „Mеханизирана почвоподготовка, залесяване, попълване и отглеждане на тополови и горски култури в Обект № 2021-1” в териториалния обхват на ТП „ДГС-Тунджа”- гр. Ямбол Виж пълна информация
4896 ДГС Тунджа 17.12.2020 2102Ц Продажба на стояща дървесина на корен 653,572.00 лв. без ДДС
Предмет: Докуменнтация за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2102Ц – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Тунджа”, ТП „ДГС Елхово”, ТП „ДЛС Тополовград” и ТП „ДГС Свиленград” Виж пълна информация
Процедура № 4896 на ДГС Тунджа от 17.12.2020 е прекратена!
4885 ДГС Тунджа 16.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
16 куб.м. 98 куб.м. 82 куб.м. 0 куб.м. 4054 куб.м. 0 куб.м. 4250 куб.м.
цр, бл, пяс, кдб, клб, срлп, члб, мжд, кгбр
2103, 2104, 2105, 2106 Процедури за добив на дървесина 97,750.00 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч в горски насаждения, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина в Обект №2103, 2104, 2105, 2106 Виж пълна информация
4792 ДГС Тунджа 26.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
63 куб.м. 168 куб.м. 13 куб.м. 9 куб.м. 0 куб.м. 1 куб.м. 254 куб.м.
тп
2014 Продажба на стояща дървесина на корен 13,714.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 2014 Виж пълна информация
4701 ДГС Тунджа 19.10.2020 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 28,502.26 лв. без ДДС
Предмет: „Mеханизирана почвоподготовка, залесяване на тополови култури и дейности в горски разсадник в Обект № 2020-2” Виж пълна информация