Процедура № 6982 на ДЛС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Тунджа 23.02.2024 8,050.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача договори по чл. 27 от НУРВИДГТ
Предмет „Възлагане на добив на дървесина на територията на ТП ,, ДЛС - Тунджа ” - обект № 2410

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2410 чб 0 куб.м. 133 куб.м. 19 куб.м. 78 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 230 куб.м.