Процедура № 6911 на ДЛС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Тунджа 04.01.2024 902,767.78 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности Профил на купувача Открит конкурс
Предмет „Mеханизирана почвоподготовка, залесяване, попълване и отглеждане на горски култури в Обект 2024-1‘‘ в териториалния обхват на ТП „ДЛС Тунджа‘‘

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2024-1 0 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.