Процедура № 6646 на ДЛС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Тунджа 05.04.2023 21,745.29 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности Профил на купувача открит конкурс
Предмет „Oтглеждане на горски култури в Обект 2023-2 в териториалния обхват на ТП „ДГС Тунджа‘‘

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2023-2 0 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 240 куб.м.