Процедура № 6336 на ДЛС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Тунджа 14.10.2022 11,258.60 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности Профил на купувача открит конкурс „Mеханизирана почвоподготовка, залесяване и ръчно садене в Обект 2022-3‘‘ в териториалния обхват на ТП „ДГС-Тунджа‘‘

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2022-3 0 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.