Процедури

Процедура № 6221 на ДГС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тунджа
Първа дата 27.07.2022
Втора дата
Начална цена 14,158.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет ,,Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалният обхват на ТП ,,ДГС - Тунджа” за Обект № 2217''

Данни за дървесината

Обект/и № 2217
Дървесен вид тп
Едра 228 куб.м.
Средна 104 куб.м.
Дребна 30 куб.м.
Технологична 130 куб.м.
За огрев 27 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 519 куб.м.