Процедура № 6221 на ДЛС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Тунджа 27.07.2022 14,158.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет ,,Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалният обхват на ТП ,,ДГС - Тунджа” за Обект № 2217''

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2217 тп 228 куб.м. 104 куб.м. 30 куб.м. 130 куб.м. 27 куб.м. 0 куб.м. 519 куб.м.