Процедури

Процедура № 6104 на ДГС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тунджа
Първа дата 19.04.2022
Втора дата
Начална цена
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет „Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост на основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ, чл. 2, т. 2 във връзка с правното предписание на чл. 12, ал. 1, т. 1 от „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., последно изменeна и допълнена с ДВ, бр.26 от 29.03.2019 год.) на територията на ТП ,, ДГС - Тунджа ” в обекти №2206, 2217

Данни за дървесината

Обект/и № 2206, 2217
Дървесен вид чб, бл, цр, срлп, чдб, кдб, мжд, кгбр, тп
Едра 249 куб.м.
Средна 107 куб.м.
Дребна 130 куб.м.
Технологична 201 куб.м.
За огрев 390 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1077 куб.м.