Процедури

Процедура № 5996 на ДГС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тунджа
Първа дата 08.03.2022
Втора дата
Начална цена 459,885.55 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Механизирана почвоподготовка, залесяване, попълване и отглеждане на тополови и горски култури, ръчно садене и временно съхраняване на фиданки, отглеждане на култури (вкл. изсичане на издънки с моторен храсторез), механизирано отглеждане (дискуване на междуредията двупосочно втори път) в обект № 2022-2 в териториалния обхват на ТП ,,ДГС-Тунджа''

Данни за дървесината

Обект/и № 2022-2
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.