Процедури

Процедура № 5922 на ДГС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тунджа
Първа дата 01.02.2022
Втора дата
Начална цена 137,619.47 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет „Mеханизирана почвоподготовка, залесяване, попълване и отглеждане на тополови и горски култури, ръчно садене и временно съхраняване на фиданки, отглеждане на култури (вкл. варосоване, приготвяне на р-ра, кастрене), механизирано отглеждане (дискуване на междуредията двупосочно) в Обект 2022-1‘‘

Данни за дървесината

Обект/и № 2022-1
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.