Процедура № 5783 на ДЛС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Тунджа 08.12.2021 125,848.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Процедура ,,открит конкурс'' за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалният обхват на ТП ,,ДГС-Тунджа'' за обект 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2207

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2207 ак, глд, чб, чдб 112 куб.м. 1548 куб.м. 968 куб.м. 835 куб.м. 1160 куб.м. 0 куб.м. 4622 куб.м.