Процедури

Процедура № 5783 на ДГС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тунджа
Първа дата 08.12.2021
Втора дата
Начална цена 125,848.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Процедура ,,открит конкурс'' за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалният обхват на ТП ,,ДГС-Тунджа'' за обект 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2207

Данни за дървесината

Обект/и № 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2207
Дървесен вид ак, глд, чб, чдб
Едра 112 куб.м.
Средна 1548 куб.м.
Дребна 968 куб.м.
Технологична 835 куб.м.
За огрев 1160 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 4622 куб.м.