Процедури

Процедура № 5657 на ДГС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тунджа
Първа дата 02.11.2021
Втора дата
Начална цена 17,220.14 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Конкурс за възлагане на лесокултурна дейност в горски територии държавна собственост в териториалният обхват на ТП „ДГС – Тунджа“ - Ямбол в Обект № 2021-4 – попълване на култури.

Данни за дървесината

Обект/и № 2021-4
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.