Процедури

Процедура № 5356 на ДГС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тунджа
Първа дата 01.06.2021
Втора дата
Начална цена 47,714.14 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет „Mеханизирана почвоподготовка и залесяване на тополови култури в Обект № 2021-3” в териториалния обхват на ТП „ДГС-Тунджа”- гр. Ямбол

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.