Процедура № 5356 на ДЛС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Тунджа 01.06.2021 47,714.14 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности открит конкурс „Mеханизирана почвоподготовка и залесяване на тополови култури в Обект № 2021-3” в териториалния обхват на ТП „ДГС-Тунджа”- гр. Ямбол

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.