Процедури

Процедура № 5341 на ДГС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тунджа
Първа дата 29.04.2021
Втора дата
Начална цена 184.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Сключване на договор по чл. 27, ал. 1, т. 5 от НУРВИДГТДОСПДНГП
Предмет Добив на дървесина по чл. 27, ал. 1, т. 5 от НУРВИДГТДОСПДНГП

Данни за дървесината

Обект/и № 2112
Дървесен вид яс, тп, цр
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 8 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 8 куб.м.

Документи