Процедури

Процедура № 4885 на ДГС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тунджа
Първа дата 16.12.2020
Втора дата
Начална цена 97,750.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Извеждане на сеч в горски насаждения, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина в Обект №2103, 2104, 2105, 2106

Данни за дървесината

Обект/и № 2103, 2104, 2105, 2106
Дървесен вид цр, бл, пяс, кдб, клб, срлп, члб, мжд, кгбр
Едра 16 куб.м.
Средна 98 куб.м.
Дребна 82 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 4054 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 4250 куб.м.