Процедури

Процедура № 4586 на ДГС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тунджа
Първа дата 02.09.2020
Втора дата
Начална цена 16,905.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Извеждане на сеч в горски насаждения, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина в Обект №2006

Данни за дървесината

Обект/и № 2006
Дървесен вид ак
Едра 0 куб.м.
Средна 60 куб.м.
Дребна 270 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 405 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 735 куб.м.