Процедури

Процедура № 4543 на ДГС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тунджа
Първа дата 30.07.2020
Втора дата
Начална цена 8,694.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Сключване на договор по чл. 27, ал. 1, т. 3 от НУРВИДГТДОСПДНГП
Предмет Добив на дървесина по чл. 27, ал. 1, т. 3 от НУРВИДГТДОСПДНГП

Данни за дървесината

Обект/и № 2010
Дървесен вид пяс, лбд, ббрс
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 374 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 378 куб.м.