Процедури

Процедура № 3599 на ДГС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тунджа
Първа дата 03.12.2019
Втора дата
Начална цена 63,738.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Тунджа

Данни за дървесината

Обект/и № 2003, 2004, 2005, 2007
Дървесен вид бл, цр, пяс, кгбр, ак, лдб, кл, гбр, ббрс, пбрс, чб, тп
Едра 314 куб.м.
Средна 948 куб.м.
Дребна 97 куб.м.
Технологична 315 куб.м.
За огрев 1141 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2815 куб.м.