Процедури

Процедура № 3187 на ДГС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тунджа
Първа дата 28.06.2019
Втора дата
Начална цена 32,774.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Извеждане на сеч в горски насаждения, разкройване на сортименти по БДС, извоз да временен склад и рампиране на прогнозни количества дървесина.

Данни за дървесината

Обект/и № 1914, 1915 и 1916
Дървесен вид чб, цр, кдб, бл, мжд, кгбр, пкл, тп, ак, пяс, ббрс, лдб, кл
Едра 7 куб.м.
Средна 124 куб.м.
Дребна 248 куб.м.
Технологична 35 куб.м.
За огрев 1015 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1429 куб.м.