Процедури

Процедура № 2996 на ДГС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тунджа
Първа дата 24.04.2019
Втора дата
Начална цена 21,855.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Предмет „Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в Обекти №№1912;1913 от КЛФ-2019 в териториалният обхват на ТП “ДГС - Тунджа" гр. Ямбол

Данни за дървесината

Обект/и № 1912 и 1913
Дървесен вид цр,лдб бл,пяс,мжд,кгбр,пкл
Едра 6 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 16 куб.м.
За огрев 929 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 951 куб.м.