Процедури

Процедура № 2881 на ДГС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тунджа
Първа дата 14.03.2019
Втора дата
Начална цена 737,101.40 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Предмет „Почвоподготовка, залесяване, попълване и отглеждане на горски култури” в Обект 2019-2

Данни за дървесината

Обект/и № 2019-2
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.