Процедури

Процедура № 2865 на ДГС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тунджа
Първа дата 12.03.2019
Втора дата
Начална цена 4,400.44 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Предмет ЛКД- ПОДПОМАГАНЕ ЕСТЕСТВЕНОТО ВЪЗОБНОВЯВАНЕ В ОБЕКТИ 1905-2 и 1910-10 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП„ДГС-ТУНДЖА“- ЯМБОЛ

Данни за дървесината

Обект/и № 1905-2 И 1910-2
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.