Процедури

Процедура № 2812 на ДГС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тунджа
Първа дата 21.02.2019
Втора дата
Начална цена 121,683.75 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Предмет Залесяване, попълване, отглеждане и кастрене на горски култури в обект 2019-1 на територията на ТП„ДГС-Тунджа“- Ямбол

Данни за дървесината

Обект/и № 2019-1
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.